Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN van Stichting DDA Flight Support – januari 2016

De Stichting DDA CLASSIC AIRLINES laat de vluchten met haar Dakota's uitvoeren door de Stichting DDA FLIGHT SUPPORT, hierna genoemd "DDA".
DDA voert de vluchten uit onder de "Regeling Historische Luchtvaart" d.d. 25 oktober 2004.

Vervoersovereenkomst

Aankoop van een ticket voor een vlucht van DDA betekent een vervoersovereenkomst met DDA waarop de "Algemene Vervoersvoorwaarden van Stichting DDA Flight Support" van toepassing zijn. Deze zijn gepubliceerd op de website www.dutchdakota.nl, kunnen op verzoek worden toegezonden en zijn in verkorte vorm opgenomen in het ticket.

Algemene voorwaarden

1. Boeking
Boeking voor een vlucht van DDA wordt gedaan via de website www.dutchdakota.nl, e-mail of telefonisch.
Na bevestiging door DDA dat de boeking is geaccepteerd en na ontvangst van de betaling van het toepasselijk tarief is de boeking definitief.
Door het reserveren van een vlucht van DDA, wordt de passagier gedurende het lopende kalenderjaar automatisch donateur van DDA. Dit donateurschap eindigt automatisch op 31 december van het jaar waarin deze boeking is gedaan. De donateur heeft recht op een (1) vlucht per jaar in een Dakota van DDA op de geboekte datum en tijd.

2. Werkingssfeer
De "ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN van Stichting DDA Flight Support" zijn van toepassing voor passagiers en hun bagage bij de vluchten met DDA-Dakota's. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoer van passagiers en bagage dat door DDA wordt verricht, tegen betaling of kosteloos, met inbegrip van daarmee samenhangende diensten.
De ongeldigheid van enige bepaling in deze voorwaarden vanwege mogelijke strijdigheid met dwingend recht tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3. Ticket
Dit is het document met het opschrift "Ticket" en/of het elektronisch ticket, uitgegeven door DDA. Het ticket strekt, behoudens tegenbewijs, tot bewijs van de afgesloten vervoersovereenkomst en is niet overdraagbaar.

4. Inchecken
Om tijdig voor vertrek van de vlucht de door de overheid verplicht gestelde formaliteiten en uitreisprocedures te kunnen afronden moet de passagier over de vereiste reisdocumenten beschikken en zich binnen de door DDA aangegeven uiterste meldingstijd melden bij de incheckbalie en bij de gate. Als de passagier in gebreke is heeft DDA het recht de boeking te annuleren en is zij niet gehouden de vlucht te vertragen, terwijl zij niet aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade of kosten voor de passagier en niet is gehouden de ticketkosten te vergoeden.

5. Wijziging vluchtschema
Tijden en landingsplaatsen vermeld in het ticket, het vluchtschema of elders worden niet gegarandeerd. Overmacht en andere zwaarwegende omstandigheden kunnen redenen zijn van het vluchtschema af te wijken, bijvoorbeeld vanwege operationele, technische of veiligheids-overwegingen, waaronder – maar niet uitputtend – begrepen weersomstandigheden, aanwijzingen van de verkeersleiding, stakingen e.d.
Kosten die voor de passagier voortvloeien uit het niet of niet tijdig uitvoeren van een (retour)vlucht komen voor rekening van de passagier.

6. Annulering
6.1 Door DDA:
DDA kan besluiten de vlucht te annuleren bij overmacht en andere zwaarwegende omstandigheden. De uitvoering van een vlucht is afhankelijk van de operationele inzetbaarheid van de unieke vliegtuigen die DDA gebruikt alsmede van de weers-omstandigheden, de beschikbaarheid van speciaal opgeleide bemanning en een minimum aantal passagiers. In dat geval wordt het betaalde tarief gerestitueerd.
Als deze omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, zal DDA alles in het werk stellen om een veilige en snelle terugkeer van het vliegtuig en de passagiers te bewerkstelligen. In dit laatste geval wordt het betaalde tarief voor het niet-genoten gedeelte van de reis gerestitueerd, voor zover DDA zich kosten bespaart ten gevolge van de annulering.

6.2 Door de passagier:
De passagier is verschuldigd:
- bij annulering tot 28 dagen voor vertrek: 15% van het betaalde tarief met een minimum
van € 50;
- bij annulering vanaf de 28e dag tot de 5e dag voor vertrek: 50% van het betaalde tarief;
- bij annulering vanaf de 5e dag t/m 1 dag voor vertrek: 75% van het betaalde tarief en
- bij annulering op de vertrekdag: 100% van het betaalde tarief.

7. Bagage
De passagier kan alleen voorwerpen van geringe afmeting als handbagage meenemen: een handtas, foto-, film- en video-uitrusting van beperkte omvang en een jas.
Elektronische apparatuur zoals draagbare telefoon, laptop, radio, iPod e.d. dient op de zogeheten 'vliegtuig modus' te staan.
Hulpmiddelen die de passagier nodig heeft om zich te verplaatsen kunnen alleen worden
meegenomen na goedkeuring van DDA.
De passagier dient zelf zijn bagage naar/van het vliegtuig te vervoeren, wanneer op een luchthaven geen afhandeling (agent) aanwezig is of de autoriteiten vanwege veiligheidsaspecten eisen dat de passagier zelf zijn koffer aanwijst e.d.

Het is verboden de volgende gevaarlijke zaken in de bagage te vervoeren:
- voorwerpen, vloeistoffen of andere stoffen die bij vervoer een aanzienlijk risico kunnen vormen voor gezondheid, veiligheid of bezittingen, met inbegrip van doch niet beperkt tot explosieven, drukgassen en/of spuitbussen, ontvlambare vloeistoffen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, magneten, licht ontvlambare materialen, giftige, onaangenaam riekende of irriterende stoffen, aanstekers;
- zaken waarvan het vervoer verboden is door internationaal verdragsrecht, toepasselijke wetten, regelingen of voorschriften van een staat waarheen, waaruit of waarover gevlogen wordt;
- (antieke) vuurwapens, replica's van wapens, munitie, zwaarden, (knip)messen e.d.;
- zaken die naar het oordeel van DDA vanwege hun gewicht, afmeting, vorm, geur of aard niet geschikt zijn om vervoerd te worden, waaronder levende dieren.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Het luchtvervoer krachtens deze vervoersovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de aansprakelijkheid van DDA voor passagiers en hun bagage, is onderworpen aan de bepalingen van Titel 16 Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Exploitatie van luchtvaartuigen), behoudens in die gevallen waarin Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 (PbEG L140), van toepassing is.

8.2 De voorwaarden en beperkingen van de aansprakelijkheid waarop DDA een beroep kan doen als de schade niet te wijten is aan haar schuld of nalatigheid, zijn van toepassing op personen die helpen bij de uitvoering van de vlucht. Daaronder wordt verstaan cockpit- en cabinepersoneel, vrijwilligers en employe(e)s van DDA en hun agenten – mits deze hulppersonen bewijsbaar hebben gehandeld in de uitoefening van hun dienstbetrekking, hun werkzaamheden, opdrachten en /of instructies.

8.3. Bij zwangerschap of gezondheidsklachten van de passagier aanvaardt de DDA geen enkele aansprakelijkheid; de passagier reist geheel op eigen verantwoordelijkheid.

8.4. De passagier is verplicht maatregelen te nemen om onmiddellijk dreigend gevaar van schade
af te wenden of te beperken.

9. Termijnen voor protest
Een klacht/protest/schadeclaim moet onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen de hierna gestelde termijnen schriftelijk bij DDA worden ingediend:
1. m.b.t. schade aan bagage: uiterlijk 7 dagen na de reis.
2. m.b.t. andere schade: binnen twee jaar na de vlucht.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de passagier op de hoogte te zijn van het volgende:
- De vluchtuitvoering van historische toestellen, die vliegen onder de Regeling Historische Luchtvaart, wordt uitgevoerd onder de stringente Europese en Nederlandse veiligheidsregels.
- Het ontwerp van de DC-3 dateert van de jaren 30 van de vorige eeuw. De vluchtuitvoering en het onderhoud van de DC-3 van DDA vinden plaats conform de hoogste actuele veiligheidseisen.

Iedere passagier wordt geacht voorafgaand aan de vlucht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.

Download de Algemene Vervoersvoorwaarden

Download de Privacyverklaring