Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN van Stichting DDA Flight Support – juli 2021

De Stichting DDA CLASSIC AIRLINES laat de vluchten met haar DC-3 Dakota uitvoeren door de DDA FLIGHT SUPPORT, hierna genoemd "DDA".
DDA Flight Support heeft een Airline Operator Certificate, uitgegeven door IL&T op 15 mei 2019.

Vervoersovereenkomst

Aankoop van een ticket voor een vlucht van DDA betekent een vervoersovereenkomst met DDA waarop de "Algemene Vervoersvoorwaarden van Stichting DDA Flight Support" van toepassing zijn. Deze zijn gepubliceerd op de website www.dutchdakota.nl, kunnen op verzoek worden toegezonden en zijn in verkorte vorm opgenomen in het ticket.

Boeking

Boeking voor een vlucht van DDA wordt gedaan via de website www.dutchdakota.nl of door invulling van een vluchtaanmeldingsformulier. Daarmee accepteert de boeker de Algemene Vervoers-voorwaarden van DDA Flight Support en de Privacyverklaring van DDA Classic Airlines.
Na bevestiging door DDA dat de boeking is geaccepteerd en na ontvangst van de betaling van het toepasselijk tarief is de boeking definitief.

Werkingssfeer

Van toepassing zijn de "ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN van Stichting DDA Flight Support voor passagiers en hun bagage bij de vluchten met DDA-Dakota's". Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoer van passagiers en bagage dat door DDA wordt verricht, tegen betaling of kosteloos, met inbegrip van daarmee samenhangende (vervoers)diensten.
De ongeldigheid van enige bepaling in deze voorwaarden vanwege mogelijke strijdigheid met dwingend recht tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Ticket

Dit is het document met het opschrift "Ticket" en/of het electronisch ticket, uitgegeven door DDA. Het ticket strekt, behoudens tegenbewijs, tot bewijs van het sluiten van de vervoersovereenkomst en is niet overdraagbaar.

Inchecken

Om tijdig voor vertrek van de vlucht de door de overheid verplicht gestelde formaliteiten en uitreisprocedures te kunnen afronden moet de passagier over de vereiste reisdocumenten beschikken en zich binnen de door DDA aangegeven uiterste meldingstijd melden bij de incheckbalie en bij de gate. Als de passagier in gebreke is heeft DDA het recht de boeking te annuleren en is zij niet gehouden de vlucht te vertragen, terwijl zij niet aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade of kosten voor de passagier en niet is gehouden de ticketkosten te vergoeden.

Wijziging vluchtschema

Tijden en landingsplaatsen vermeld in het ticket, het vluchtschema of elders worden niet gegarandeerd. Overmacht en andere zwaarwegende omstandigheden kunnen redenen zijn van het vluchtschema af te wijken, bijvoorbeeld vanwege operationele, technische of veiligheids-overwegingen, waaronder – maar niet uitputtend – begrepen weersomstandigheden, aanwijzingen van de verkeersleiding, stakingen e.d. Kosten die voor de passagier voortvloeien uit het niet of niet tijdig uitvoeren van een (retour)vlucht komen voor rekening van de passagier.

Annulering

1. Door DDA:
DDA kan besluiten de vlucht te annuleren bij overmacht en andere zwaarwegende omstandig-heden. De uitvoering van een vlucht is afhankelijk van de operationele inzetbaarheid van de unieke vliegtuigen die DDA gebruikt alsmede van de weersomstandigheden, de beschikbaarheid van speciaal opgeleide bemanning en een minimum aantal passagiers. In dat geval wordt de passagier direct na het annuleringsbesluit geïnformeerd en wordt in overleg met de passagier gezocht naar een alternatieve vlucht of wordt het betaalde tarief gerestitueerd. Als deze omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, zal DDA alles in het werk stellen om een veilige en snelle terugkeer van het vliegtuig en de passagiers te bewerkstelligen. In dit laatste geval wordt het betaalde tarief voor het niet-genoten gedeelte van de reis gerestitueerd, voor zover DDA zich kosten bespaart tengevolge van de annulering.

2. Door de passagier:
De passagier is verschuldigd:

 • bij annulering tot 28 dagen voor vertrek: 15% van het betaalde tarief met een minimum van € 50;
 • bij annulering vanaf de 28e dag tot de 5e dag voor vertrek: 50% van het betaalde tarief;
 • bij annulering vanaf de 5e dag t/m 1 dag voor vertrek: 75% van het betaalde tarief en
 • bij annulering op de vertrekdag: 100% van het betaalde tarief.

Bagage
 1. De passagier kan slechts persoonlijke voorwerpen van geringe afmetingen als handbagage meenemen: een handtas, foto-, film- en video-uitrusting van beperkte omvang, overjas, paraplu of wandelstok.
 2. Hulpmiddelen die de passagier nodig heeft om zich te verplaatsen kunnen alleen worden meegenomen na goedkeuring van DDA.
 3. De passagier dient zelf zijn bagage naar resp. van het vliegtuig te vervoeren, wanneer bijvoorbeeld op een luchthaven geen afhandeling(sagent) aanwezig is of de autoriteiten vanwege veiligheidsaspecten eisen dat de passagier zelf zijn koffer aanwijst e.d.
 4. Het is verboden de volgende gevaarlijke zaken in de bagage te vervoeren:
  1. voorwerpen, vloeistoffen of andere stoffen die bij vervoer een aanzienlijk risico kunnen vormen voor gezondheid, veiligheid of bezittingen, met inbegrip van doch niet beperkt tot explosieven, drukgassen en/of spuitbussen, ontvlambare vloeistoffen, bijtende, oxiderende of radioactieve materialen, magneten, licht ontvlambare materialen, giftige, onaangenaam riekende of irriterende stoffen, aanstekers;
  2. zaken waarvan het vervoer verboden is door internationaal verdragsrecht, toepasselijke wetten, regelingen of voorschriften van een staat waarheen, waaruit of waarover gevlogen wordt;
  3. zaken die naar het oordeel van DDA vanwege hun gewicht, afmeting, vorm, geur of aard niet geschikt zijn om vervoerd te worden;
  4. (antieke) vuurwapens, replica's van wapens, munitie, zwaarden, (knip)messen e.d.;
 5. Het is verboden levende dieren mee te nemen dan wel in de bagage te vervoeren.
 6. Elektronische apparatuur zoals draagbare telefoons, laptops, radio's, tablets e.d. dient op de zogeheten 'vliegtuig modus' te staan.
 7. De passagier is verplicht maatregelen te nemen om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of te beperken.

Aansprakelijkheid
 1. Het luchtvervoer krachtens deze vervoersovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de aansprakelijkheid van DDA voor passagiers en hun bagage, is onderworpen aan de bepalingen van Titel 16 Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Exploitatie van luchtvaartuigen), behoudens in die gevallen waarin Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 (PbEG L140), van toepassing is.
 2. De voorwaarden en beperkingen van de aansprakelijkheid waarop DDA zelf een beroep kan doen als de schade niet te wijten is aan haar schuld of nalatigheid zijn van overeenkomstige toepassing op personen die helpen bij de uitvoering van de vlucht – waaronder cockpit- en cabinepersoneel, vrijwilligers en employe(e)s van DDA en hun agenten – mits deze hulppersonen bewijsbaar hebben gehandeld in de uitoefening van hun dienstbetrekking of in de werkzaamheden, opdrachten en instructies waartoe zij werden gebruikt.
Termijnen voor protest

Een klacht/protest/schadeclaim moet onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen de hierna gestelde termijnen schriftelijk bij DDA worden ingediend:

 1. m.b.t. schade aan bagage: uiterlijk 7 dagen na de reis.
 2. m.b.t. andere schade: binnen twee jaar na de vlucht.

Download de Algemene Vervoersvoorwaarden

Download de Privacyverklaring