Afwijkingen vluchtschema en Annuleringen

Wijziging vluchtschema

Tijden en landingsplaatsen vermeld in het ticket, het vluchtschema of elders worden niet gegarandeerd. Overmacht en andere zwaarwegende omstandigheden kunnen redenen zijn om van het vluchtschema af te wijken, bijvoorbeeld vanwege operationele, technische of veiligheids-overwegingen, waaronder – maar niet uitputtend – begrepen weersomstandigheden, aanwijzingen van de verkeersleiding, stakingen e.d.
Kosten die voor de passagier voortvloeien uit het niet of niet tijdig uitvoeren van een (retour)vlucht komen voor rekening van de passagier.

Annulering

1  Door DDA:
DDA kan besluiten de vlucht te annuleren bij overmacht en andere zwaarwegende omstandigheden. De uitvoering van een vlucht is afhankelijk van de operationele inzetbaarheid van de unieke vliegtuigen die DDA gebruikt alsmede van de weers-omstandigheden, de beschikbaarheid van speciaal opgeleide bemanning en een minimum aantal passagiers. In dat geval wordt het betaalde tarief gerestitueerd.
Als deze omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, zal DDA alles in het werk stellen om een veilige en snelle terugkeer van het vliegtuig en de passagiers te bewerk¬stelligen. In dit laatste geval wordt het betaalde tarief voor het niet-genoten gedeelte van de reis gerestitueerd, voor zover DDA zich kosten bespaart ten gevolge van de annulering.

2  Door de passagier:
De passagier is verschuldigd:
- bij annulering tot 28 dagen voor vertrek: 15% van het betaalde tarief met een minimum
van € 50,--;
- bij annulering vanaf de 28e dag tot de 5e dag voor vertrek: 50% van het betaalde tarief;
- bij annulering vanaf de 5e dag t/m 1 dag voor vertrek: 75% van het betaalde tarief en
- bij annulering op de vertrek dag: 100% van het betaalde tarief.